CIBES A5000安装于江苏太仓 201611

CIBES A5000户外观光电梯安装于江苏太仓某小区,三层三站,业主原有住宅加装,电梯占地空间1220*1380mm, 内部平台尺寸:1217*800mm, 可供3-4人乘坐,400KG承重。

CIBES A5000安装于江苏太仓 CIBES A5000安装于江苏太仓 CIBES A5000安装于江苏太仓