CIBES A4000 安装于越南某城市

CIBES A4000 越南安装案例供参考。

安装位置:楼梯中间

预留尺寸:1220 × 980

内部可用空间 :800 × 830

选用四面全景观光玻璃井道 ,安装于楼梯中间。

CIBES A4000 安装于越南某城市 CIBES A4000 安装于越南某城市 CIBES A4000 安装于越南某城市 CIBES A4000 安装于越南某城市 CIBES A4000 安装于越南某城市